Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

Het systeem voor boeking van parkeerplaatsen en gebruik van de door Park & Fly Eindhoven BV aangeboden diensten zijn onderhevig aan de hierna beschreven Algemene handelsvoorwaarden. De op het tijdstip van boeking geldende versie is telkens van toepassing.
 

Artikel 1 - Begripsbepalingen

1.1 Park&fly Eindhoven BV is gevestigd op de Luchthavenweg 67b, 5657 EA Eindhoven, hierna te noemen Park&fly;

1.2 Reiziger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Park&fly een

reservering plaatst en/of zijn/haar voertuig parkeert op een parkeerfaciliteit van Park&Fly;

1.3 Parkeerperiode: de door de reiziger vooraf in zijn boeking aangegeven periode waarin het voertuig door de reiziger wordt geparkeerd, zijnde de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren;

 

Artikel 2 – Online contractvoorwaarden

2.1 Het beschikbaar stellen van het online systeem voor reserveren/boeken houdt geen juridisch bindend aanbod van Par&fly in, maar enkel een vrijblijvend verzoek aan de klant om ons een offerte tot het afsluiten van een reserverings- of parkeerplaatshuurcontract te doen.

2.2 Door het online contractformulier te verzenden, brengt de klant een bindend bod tot afsluiting van een reserverings- of parkeerplaatshuurcontract uit.

2.3 De acceptatie van dit aanbod vindt plaats door een bevestiging van Park&fly, onverwijld na uitbrengen van het bod en controle van de beschikbaarheid van de parkeerplaatsen door Park&fly (reserveringsbevestiging).

 

Artikel 3- De parkeerfaciliteit

3.1 De reiziger kan door het maken van een boeking bij Park&fly, waarin de exacte parkeerperiode en aankomst- en retourtijden dienen te worden aangegeven, een parkeerplaats reserveren.

3.2 De reservering geeft uitsluitend recht het voertuig gedurende dereserveringsperiode te stallen op het parkeerterrein in de reserveringbevestiging.

3.3 Voor de onderhavige parkeerfaciliteit zijn een specifiek aantal parkeerplaatsen gereserveerd. Park&fly heeft het recht een boeking af te wijzen indien door deze boeking het aantal aangewezen parkeerfaciliteiten wordt overschreden.

3.4 Park&fly heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

 

Artikel 4 - Reserveren, betalen, wijzigen en annuleren

4.1 De reiziger kan tot 24 uur voor de ingangsdatum en - tijd van de parkeerperiode een boeking voor de parkeerfaciliteit maken.

4.2 De reiziger dient vooraf bij reservering te betalen middels Ideal, CreditCard, SofortBanking en Bankcontact.

4.3 De reiziger kan de boeking per e-mail annuleren tot 1 uur voor aankomst bij Park&fly.

4.4 Indien de reiziger de reservering wil annuleren, kan dat alleen per e-mail naar parking@parkenfly.com. Wanneer hij annuleert volgens 4.3 (voorgaand), krijgt hij het reserveringsbedrag, minus € 10 administratiekosten, teruggestort op het gebruikte betaalmiddel. Wanneer hij later annuleert dan Park&Fly vereist, of niet komt opdagen (no show), kan er geen beroep gedaan worden op restitutie van het bedrag.  

4.5 Park&fly houdt voor de klant een gereserveerde parkeerplaats vrij gedurende 1,5 uur voor en 4 uur na de in de contractbevestiging genoemde aankomsttijd (parkeerperiode). Indien binnen de parkeerperiode geen aankomst in de parkeervoorziening bepaald in de reserveringsbevestiging plaatsvindt, dan geldt de reservering als niet opgenomen. In dit geval wordt de reservering gewist en heeft Park&fly het recht om de parkeerplaats aan een andere klant toe te kennen. In dit geval kan er geen beroep worden gedaan op restitutie.

4.6 Er kan eenmaal gratis worden omgeboekt. Na 1 keer wijzigen worden er wijzigingskosten van 10 euro in rekening gebracht. Omboekingen zijn mogelijk vanaf het tijdstip van ontvangst van de reserveringsbevestiging tot 24 uur voor het overeengekomen begin van de parkeertijd. Bij omboekingen kan het nieuw gekozen begin van de parkeertijd tot 12 maanden na het oorspronkelijk overeengekomen begin liggen.

4.7 Park&fly behoudt het recht de tarieven tussentijds te wijzigen. De wijziging wordt niet in aanmerking gebracht bij eerder gemaakte reserveringen.

 

Artikel 5 - Privacy

5.1 Park&fly werkt met hoge ethische standaarden en respecteert uw privacy. Daarom verstrekken wij in geen geval uw persoonsgegevens aan derden, deze worden alleen gebruikt om u op de hoogte te houden van onze jaarlijkse vroegboekkorting. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie hierover.

 

Artikel 6 - Parkeren

6.1 De reiziger dient de auto te parkeren op één van de vrije beschikbare Parkeerplekken.

6.2 De auto past op een parkeerplaats van 5.00 x 2.50 meter, indien deze groter is mag Park & Fly deze weigeren.

6.3 Uitsluitend het parkeren van personenwagens is toegestaan (exclusief aanhangwagens).

6.4 Indien geparkeerd wordt in een parkeergarage is dit op de reserveringspagina vermeld, inclusief de maximale inrijdhoogte.

6.5 Binnen de parkeervoorziening mag het voertuig hoogstens stapvoets bewegen.

6.6 In de parkeervoorziening is het volgende niet toegestaan:

– de opslag van brandstoffen en voorwerpen met brandgevaar zoals houders van brandstoffen

– het onnodig laten draaien van motoren

– het parkeren van voertuigen met openstaande tank of motorkap, of andere verkeersonveilige toestand

– het verblijf in de parkeervoorziening, voor zover dit niet strikt in samenhang met het parkeren van een voertuig staat, in het bijzonder het kamperen

– de reparatie of het onderhoud van voertuigen

– de verontreiniging van de parkeervoorziening, in het bijzonder door reiniging van het voertuig, het aflaten van koelwater, brandstof of olie

– het wandelen op de rijbanen inclusief in- en uitritten, tenzij er geen voetpaden of bermen aanwezig zijn

– het roken en gebruik van vuur

– het rijden met fietsen, snorfietsen, inline skates, skateboards en andere voertuigen of apparaten, alsook het parkeren ervan in de parkeervoorziening

– het uitdelen van reclamemateriaal

6.7 De reiziger moet ook de aanwijzingen van het personeel opvolgen, en de verkeerstekens en borden ter plaatse in acht nemen. Voorts gelden het reglement inzake het gebruik van de luchthaven en de bepalingen van de verkeerswetgeving overeenkomstig.

6.8 De reiziger is verplicht om schade die hij in de parkeervoorziening of de installaties ervan veroorzaakt heeft onverwijld te melden aan Park&fly. (zie art. 8 voor gegevens)

6.9 Om de parkeervoorziening binnen en buiten te rijden, moet de huurder het hem bij de reserveringsbevestiging verzonden toegangsmiddel:

- pincode op de pincodeterminal invoeren of
- het scannen van de QR-code of
- Inrijden middels kentekenherkenning.

Indien de als toegangsmiddel verzonden QR-code of kentekenherkenning in de reserveringsbevestiging bij het binnenrijden een inrijticket oplevert, moet dat bijgehouden worden aangezien het geldt als legitimatie voor gebruik van de gereserveerde parkeerplaats.

6.10 Voor Park&fly geldt de betreffende bezitter van het toegangsmiddel als gerechtigd om het voertuig en de gehuurde parkeerplaats te gebruiken. Park&fly heeft het recht maar niet de plicht om deze legitimatie na te gaan. Wanneer het toegangsmiddel niet wordt aangenomen, moet op de hulpknop van de inritterminal worden gedrukt of contact op worden genomen met het algemene nummer: 0031(0)40 23 50 273. Bij het naar buiten rijden moet de reiziger de pincode invoeren of de QR code voorhouden.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1 Het parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

7.2 Park&fly is niet aansprakelijk voor directe door de reiziger geleden vermogensschade uitsluitend met betrekking tot de auto die te wijten is aan opzet of grove schuld van Park&fly of haar medewerkers.

7.3 Park&fly sluit iedere aansprakelijkheid ter zake diefstal/ inbraak of schade uit.

 

Artikel 8 - Slotbepaling

8.1 Tenzij anders vermeld, zit er copyright op de teksten en het beeldmateriaal op de websites www.parkenfly.com en www.parkenfly.eu en is dit eigendom van Masters In Parking BV.

8.2 Park & fly Eindhoven BV is een in Nederland geregistreerd bedrijf. Het Nederlands recht is op onze diensten van toepassing.

8.3 Park&Fly Eindhoven BV is gevestigt op bedrijventerrein Eindhoven Airport, ingeschreven bij de KvK Eindhoven onder nummer 17234885. Onze BTW nummer is NL820000966B01
 

Correspondentie:

Park & Fly Eindhoven BV
Luchthavenweg 67b
5657 EA  EINDHOVEN
parking@parkenfly.com
0031(0)40 23 50 273

Privacyverklaring

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Park & Fly Eindhoven B.V., Luchthavenweg 67b 5657 EA Eindhoven, KvK 17234885 als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, hierna aan te duiden als Park & Fly of ‘wij/onze’. In het geval je onze website bezoekt, of onze producten of diensten afneemt verwerken wij jouw persoonsgegevens. Dit doen wij om je zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken.

In deze verklaring leggen we uit met wel doel en op welke manier we je persoonsgegevens verwerken en hoe jij hier controle over kan uitoefenen.

 

Wat doen wij?

Park & Fly exploiteert parkeerplaatsen rondom Eindhoven Airport en biedt parkeervoorzieningen aan via internet op verschillende luchthavens in Nederland en Duitsland.

Bij de communicatie naar o.a. partners, klanten en ons netwerk worden middelen ingezet zoals nieuwsbrieven, social media en websites. Via deze marketingkanalen worden ook persoonsgegevens verzameld zoals naam, emailadres en zoekgedrag waarmee we u zo goed mogelijk willen informeren over de diensten van Park & Fly.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou als identificeerbaar persoon, ze vertellen iets over wie je bent. Deze gegevens ‘verwerken’ wij als we deze opslaan, inzien, delen, versturen en verwijderen etc. Wanneer je een overeenkomst aangaat met Park & Fly en/of jezelf registreert voor e-mailings of het aanvragen van prijsopgaven of overige informatie via de website of wellicht per telefoon, vragen wij je om bedrijfsgegevens en/ of contactgegevens in te vullen.

Naast informatie die je zelf op onze website invult of aan de telefoon geeft, kunnen wij dit ook combineren met reeds eerder verkregen gegevens en met gegevens die wij automatisch ophalen met het gebruik van cookies en andere technische middelen, mits je hiervoor toestemming hebt gegeven. Zo kunnen wij je IP-adres achterhalen, acties die uitgevoerd zijn op de website, het besturingssysteem dat je gebruikt of wat je downloadt op de site. Het gaat dus eigenlijk om alle gegevens die wij in verband kunnen brengen met jou, ook indirect.

 

De concrete persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

• Naam

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Bedrijf

• Contactgeschiedenis

• Surfgedrag

• Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij je interacties (open- en klikgedrag)

• Factuur- en betaalgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zoals je geloofsovertuiging, ras, politieke of seksuele voorkeur, strafrechtelijke gegevens, religie, lidmaatschap van een vakbond of biometrische/genetische of medische achtergrond zonder dat je hier je expliciete toestemming voor geeft.

 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Ons doel is producten en/ of diensten aan je te leveren dus op de eerste plaats gebruiken wij je persoonsgegevens om te communiceren en identificeren. Dit betekent dat wij deze gegevens gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons sluit, zoals het verwerken van financiële gegevens als je voor een product betaalt, het creëren en bijhouden van een account, of in het geval je een vraag hebt over de dienst die we leveren en wij je hiervoor terug moeten bellen. De grondslag in de wet is hiervoor artikel 6 lid 1 sub b Algemene Verordening Persoonsgegevens ‘AVG’.

 

Daarnaast zullen wij in het kader van marketingactiviteiten ook je persoonsgegevens gebruiken als wij denken dat dit relevant voor jou kan zijn als onze klant. Denk hierbij aan aanbiedingen en advertenties op de interesses die wij van jou weten of voor het meedoen aan acties/events. Maar ook voor het versturen van nieuwsbrieven en social media. De grondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 sub f AVG.

 

Tot slot is het mogelijk dat wij in het kader van onze wettelijke verplichtingen persoonsgegevens moeten verwerken omdat de wet ons dit verplicht. Zo zullen we in ieder geval financiële gegevens verwerken voor onze eigen accountingverplichtingen. De grondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 sub c AVG.

 

Nieuwsbrieven

Wij mogen je nieuwsbrieven sturen per mail over de producten en diensten die je reeds afneemt. In het geval dat we jou willen benaderen over andere producten of diensten, dan verzoeken we je om eerst je toestemming hiervoor te geven. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken door onderaan de nieuwsbrief te kiezen voor een ‘opt-out’. Je mailadres komt dan op een aparte lijst te staan zodat we weten dat je niet benaderd wil worden via de mail.

 

Verplichte verstrekking

Wanneer wij je om persoonsgegevens vragen, dan maken wij per situatie kenbaar of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Park & Fly niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

 

Uitwisseling met derden

Wij verstrekken, verkopen, verhuren of leasen je persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken of wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven. Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar ‘verwerkers’. Deze verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden en verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in vereenstemming met de opdracht van Park & Fly.

 

De verwerkers waar wij gebruik van maken zijn:

 

NAAM

OMSCHRIJVING VERWERKING

MailChimp - Emailmarketingsoftware waarin persoonsgegevens worden opgeslagen en persoonlijke mailingen worden verstuurd.

Office 365 - Verzameling van internetdiensten waarin persoonsgegevens worden uitgewisseld. Deze worden daarna verwijderd uit de dienst.

Google Analytics - Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven.

Online Success - Lead marketingsoftware waarmee website bezoeken kunnen worden aangevuld met bedrijfsgegevens op basis van een IP-adres.

Parkres - Reserveringssysteem

Cardgate - Online betalingssysteem

Kiyoh - Onafhankelijke klantenbeoordeling

SMS services - Sms dienst

Trengo - Klantcommunicatie via live-chat

 

Gegevens binnen/buiten de EER

[BINNEN/BUITEN] Je persoonsgegevens kunnen door ons, of door de dienstverleners waar wij mee werken, zowel binnen als buiten de EER worden verwerkt. Momenteel gebeurd dat in de volgende landen: Verenigde Staten en Nederland. Wij zijn voor deze landen aparte beveiligingsmaatregelen overeengekomen zodat we zeker weten dat de persoonsgegevens ook hier veilig zijn.

 

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Park & Fly maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

 

Bewaartermijn

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor een van de doelen die we beschreven hebben. Op grond van de wet kunnen de bewaartermijnen nog variëren, maar je mag ervan uitgaan dat we na 2 jaar na het laatste contact tussen jou en Park & Fly alle persoonsgegevens wissen die we niet meer noodzakelijkerwijs hoeven te verwerken. We kunnen wel kiezen voor anonimiseren in plaats van wissen als dit nodig is voor bijvoorbeeld onze statistieken.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Park & Fly heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, waaronder:

• Onze website en software heeft een SSL-certificaat die bezoekers en gebruikers de garantie geven dat (persoonlijke) gegevens via browsers via https worden verzonden, waardoor informatie wordt gecodeerd en beveiligd. SSL (Secure Sockets Layer) wordt onder andere ook gebruikt voor online transacties (met creditcards).

• Park & Fly heeft uitgebreide maatregelen genomen waarmee wordt afgedekt wat de procedure is in geval van een datalek. Maar belangrijker nog; er zijn diverse technische én organisatorische maatregelen genomen om datalekken te voorkomen. We maken gebruik van betrouwbare systemen die voldoen aan de privacywetgeving om

e-mailings te versturen. Tevens hebben we verwerkersovereenkomsten gesloten met onze leveranciers. Het reserveringssysteem-systeem waarin wij persoonsgegevens van onze klanten opslaan voldoet eveneens aan de privacywetgeving en wij slaan niet meer informatie op dan noodzakelijk. Onze website is in beheer bij een betrouwbare hostingpartij en we dragen zorg voor het regelmatig updaten van het door ons gebruikte reserveringssyseem.

 

Rechten die je uit kan oefenen

Als wij persoonsgegevens over jou verwerken dan heb je het recht hierover controle uit te oefenen als onderdeel van je privacy. Zo mag je een verzoek doen om inzage te verkrijgen in welke persoonsgegevens wij van je hebben opgeslagen en kunnen wij dit voor je rectificeren als je een fout opmerkt. We kunnen zelfs je verzoek tot bezwaar of vergetelheid inwilligen wanneer blijkt dat de verwerking niet langer of niet op de manier zoals wij dat doen gerechtvaardigd is.

 

Wat je verzoek ook is, neem contact met ons op en wij helpen je kosteloos. Hiervoor kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens. Houd er rekening mee dat we soms je verzoek niet in kunnen willigen omdat de verwerking van persoonsgegevens door ons noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als we de overeenkomst nog niet helemaal hebben afgerond, of indien we op grond van nationale wetgeving verplicht zijn financiële gegevens te bewaren. Als dit het geval is, dan ligt de bewijslast hiervan bij Park & Fly en zullen we dit ook zo aan je uitleggen. In het geval van het intrekken van toestemming of maken van bezwaar tegen direct marketing geldt, dat we dit verzoek altijd inwilligen. Tot slot heb je ook recht op gegevensoverdraagbaarheid als dit technisch gezien haalbaar is en we geen onevenredige kosten hoeven te maken dit te verzorgen.

 

We willen je tot slot wel duidelijk maken dat wij als zogenaamde ‘verwerkersverantwoordelijke’ de verplichting hebben om degene die een verzoek doet te identificeren en we dus om nadere informatie kunnen vragen. In ieder geval reageren wij op elk verzoek binnen 4 weken.

 

Wijzigingen

Park & Fly houdt zich het recht voor deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd. De meest recente wijzigingen dateren van 21-06-2018. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website. Park & Fly kan je persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet aan jou bekend zijn gemaakt. In dat geval nemen wij contact met je op alvorens je persoonsgegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen voor de bescherming van persoonsgegevens en om je de kans te bieden te weigeren.

 

Contactgegevens

Als je vragen hebt over dit privacy statement of ons privacy beleid, of een beroep wilt doen op één van je wettelijke rechten, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

 

Park & Fly Eindhoven BV.

Luchthavenweg 67b

5657 EA Eindhoven

 

Algemeen: 040-2350273

E-mail: parking@parkenfly.com